GALERIE BERNARD BOUCHE
BERNHARD RÜDIGER
Bernhard Rüdiger  Sonne Mond und Sterne am 13 Februar 1945, 2010. Aquarelle sur papier et aluminium. 53 x 62 x 5 cm

Bernhard Rüdiger  Sonne Mond und Sterne am 13 Februar 1945, 2010. Aquarelle sur papier et aluminium. 53 x 62 x 5 cm